Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibę w Polkowicach 59-100, ul. św. Sebastiana 1,
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władztwa publicznego,
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności skontaktować można się pod adresem: iod@powiatpolkowicki.pl
 4. Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
 5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności,
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw,
 9. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

 

Punkt Obsługi Klienta - Tel. (76) 729 92 38

 

Imię i nazwisko

stanowisko

nr telefonu

Wioletta Kaleta

Przewodnicząca

(76) 729 92 36

Paulina Janiszewska

Specjalista (76) 729 92 38

Anna Sikorska-Tobera

Podinspektor

(76) 729 92 37

Justyna Przybyła

Podinspektor

(76) 729 92 39

Data publikacji: 2016.01.22 09:50:20 Data zmiany: 2020-09-01 08:43:13
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Maciej Boroń
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 11
Autor: Aleksandra Wincenciak Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 25771