Raport o stanie powiatu

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Raport o stanie powiatu polkowickiego za 2019 rok - link do pobrania

 

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu polkowickiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie (w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1), poparte podpisami co najmniej 150 osób– wzór zgłoszenia poniżej.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja , podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Raport o stanie powiatu polkowickiego za 2019 rok zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu Polkowickiego w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek). W konsekwencji zgłoszenia winny zostać złożone najpóźniej w dniu 26 czerwca 2020 r.(piątek).

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) (dalej: RODO), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki, z siedzibą w Polkowicach, przy ul. św Sebastiana 1,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym skontaktować można się pod adresem iod@powiatpolkowicki.pl bądź pod adresem Polkowice, ul. św. Sebastiana 1 ,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c RODO w celu umożliwienia wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie powiatu;

4) podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy

o samorządzie powiatowym;

5) Pani / Pana dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;

6) okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności,

9) podanie danych jest dobrowolne brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w debacie nad stanem powiatu, bądź udzielenie poparcia zgłoszenia;

10) Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, Pani / Pana dane nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu polkowickiego

Data publikacji: 2020.05.27 09:03:25 Data zmiany: 2020-06-19 12:58:58
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Arleta Żołyniak
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 5
Autor: Zarząd Powiatu Polkowickiego Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 2789