Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Brak skiplinków.
 • Brak opcji zmiany kontrastu.
 • Brak alternatywy do niektórych skanów dokumentów zamieszczonych w formacie PDF.
 • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć / grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-12
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-12

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny: Skorpion Polkowicach.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Potocka Natalia.
 • E-mail: koordynatordostepnosci@pcuwpolkowice.pl
 • Telefon: 76 729-92-84

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Natalia Potocka, adres poczty elektronicznej koordynatordostepnosci@pcuwpolkowice.pl, nr tel.76 729-92-84. Tą samą drogą można można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowaćżądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Dwa wejścia prowadzą na parter. Jedno wejście na I piętro, gdzie przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest winda.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością – poziom 0.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / przewodnikiem.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKON. W celu zgłoszenia chęci skorzystania z ww. świadczenia prosimy o kontakt co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem pod nr fax. 76/746 15 01 lub mail sekretariat@powiatpolkowicki.pl

Data publikacji: 2020.09.22 15:14:57 Data zmiany: 2020-09-22 15:20:10
Opublikował: Maciej Boroń Zmienił: Maciej Boroń
Udostępnił: Maciej Boroń Ilość zmian: 1
Autor: Natalia Potocka Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 558