Karty usług

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW (DG.SR-01)
Pobierz

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE ODPADÓW (DG.SR-02)
Pobierz

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZETWARZANIE ODPADÓW (DG.SR-03)
Pobierz

UZYSKANIE ZATWIERDZENIA STATUTU SPÓŁKI WODNEJ (DG.SR-04)
Pobierz

UZYSKANIE ZATWIERDZENIA PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONANIE NIE WYMAGA KONCESJI (DG.SR-05)
Pobierz

PRZYJMOWANIE LUB ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ (DG.SR-06)
Pobierz

ZGŁOSZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI (DG.SR-07)
Pobierz

UZYSKANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA (DG.SR-08)
Pobierz

ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA (DG.SR-09)
Pobierz

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UDZIAŁ W SYTEMIE HANDLU EMISJAMI (DG.SR-10)
Pobierz

UZYSKANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO (DG.SR-11)
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI (DG.SR-12)
Pobierz

Druk DG.SR-12-01
Pobierz

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY (DG.SR-13)
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI ZMIENIAJĄCEJ LAS NA UŻYTEK ROLNY W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA (DG.SR-14)
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI W SPRAWIE POZYSKANIA DREWNA W LASACH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA NIEZGODNIE Z UPROSZCZONYM PLANEM URZADZANIA LASU, WYŁĄCZNIE W PRZYPADKACH LOSOWYCH (DG.SR-15)
Pobierz

OŚWIADCZENIE O ZAKAZIE POLOWANIA LUB COFNIĘCIE OŚWIADCZENIA O ZAKAZIE WYKONYWANIA POLOWANIA (DG.SR-16)
Pobierz

Druk DG.SR-16-01
Pobierz

UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ LUB KARTY RYBACTWA PODWODNEGO (DG.SR 17)
Pobierz

Druk DG.SR-17-01
Pobierz

DOKONANIE REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M – SYSTEM REJA24 (DG.SR-18)
Pobierz

UZYSKANIE ZGODY NA CHWYTANIE I PRZETRZYMYWANIE ZWIERZYNY W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH (DG.SR-19)
Pobierz

Druk DG.SR-19-01
Pobierz

UZYSKANIE ZGODY NA POSIADANIE, HODOWANIE LUB UTRZYMYWANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW (DG.SR-20)
Pobierz

Druk DG.SR-20-01
Pobierz

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU ZWIERZĄT I ROŚLIN OBJĘTYCH WYKAZEM ROZPORZĄDZENIA KOMISJI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (DG.SR-21)
Pobierz

Druk DG.SR-21-01
Pobierz

UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, SPORZĄDZONY NA ZLECENIE I KOSZT WŁAŚCICIELI (Z WYŁĄCZENIEM OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH) (DG.SR-22)
Pobierz

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO OBJĘCIA DZIAŁEK UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU LUB DECYZJĄ OKREŚLAJĄCĄ ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ WYDANĄ NA PODSTAWIE INWENTAYRYZACJI STANU LASÓW (DG.SR-23)
Pobierz

Druk DG.SR-23-01
Pobierz

 

Publicznie dostępny wykaz danych [ekoportal.pl]

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo Powiatowe w Polkowicach

 

Data publikacji: 2016.03.15 10:22:43 Data zmiany: 2020-10-01 13:34:11
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Arleta Żołyniak
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 18
Autor: Anna Leszczyńska Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 34037