Zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 7 września 2020 r. Starosta Polkowicki wyznaczył Panią Natalię Potocką na koordynatora ds. dostępności.

Kontakt z koordynatorem :

koordynatordostepnosci@pcuwpolkowice.pl, tel. 76 729 92 84

 

Koordynator realizuje w szczególności następujące zadania :

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatu w Polkowicach i jednostki organizacyjne powiatu polkowickiego;

2) analizuje stan zapewnienia dostępności osobami ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej; w zakresie dostępności cyfrowej; w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej;

3) monitoruje działalność podmiotów, o których mowa w pkt 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) przygotowuje, przegląda i aktualizuje deklaracji dostępności do dnia 10 marca każdego roku oraz w każdym przypadku, gdy strony internetowe lub aplikacje mobilna podlegają zmianom, mogącym mieć wpływ na ich dostępność cyfrową;

5) weryfikuje aktualność wykazu adresów stron internetowych i wykaz aplikacji mobilnych publikowanych przez Ministra właściwego ds. informatyzacji w zakresie swoich stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz przekazywanie informacji ministra właściwego do spraw informatyzacji o konieczności ich zmiany lub uzupełnienia, w terminie 30 dni od dnia publikacji tych wykazów;

6) analizuje żądania zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, oraz elementów niedostępnych cyfrowo albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu;

7) współpracy przy przygotowaniu wniosków o środki zewnętrzne, projekty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

8) inicjuje działania oraz współpracuje w zakresie zwiększania dostępności stron, aplikacji mobilnych, budynków;

9) opracowuje projekt raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym  podmiocie.

Data publikacji: 2020.09.21 13:41:18 Data zmiany: 2020-09-21 14:12:47
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Arleta Żołyniak
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 5
Autor: Aneta Kurman-Rzęsista - Sekretarz Powiatu Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 465