Informacja

Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki, z siedzibą w Polkowicach, przy ul. św Sebastiana 1,
  2. Administrator wyznaczył: Inspektora Danych Osobowych - p. Anetę Kurman - Rzęsista, Zastępcę Inspektora Danych Osobowych -p. Karolinę Lasek. Inspektor oraz Zastępca wykonują   swoje obowiązki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach zlokalizowanej w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1 e-mail iod@powiatpolkowicki.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących a ciążących na administratorze;
  4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie powiatowym, dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw,
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności,
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw,
  9. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich.
Data publikacji: 2018.05.25 11:33:10 Data zmiany: 2019-07-18 15:24:58
Opublikował: Arleta Żołyniak Zmienił: Arleta Żołyniak
Udostępnił: Arleta Żołyniak Ilość zmian: 2
Autor: Aneta Kurman-Rzęsista Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 13032